Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Anda saat ini berada di halaman yang disediakan khusus untuk mengakses kunci jawaban Bahasa Jawa. Halaman ini difokuskan pada solusi soal Bahasa Jawa Kelas 8 yang terdapat di Buku Paket pada Halaman 44, 45, dan 46, mencakup jenis pertanyaan pilihan ganda maupun esai.

Kunci jawaban yang tersedia di sini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam memahami materi Bahasa Jawa dengan lebih baik dan memeriksa pekerjaan rumah atau latihan yang mungkin telah Anda selesaikan. Kami berharap kunci jawaban ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam proses belajar Anda.

Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 44, 45, 46 (Pilihan Ganda dan Essay) 

UJI KOMPETENSI WULANGAN 2


A. Pethikan teks ing ngisor iki wacanen sing permati, sabanjure wangsulana pitakon- pitakon kanthi milih wangsulan sing paling bener!

“Wonten enjing ingkang langitipun padhang, Mbok Randha kaliyan putrinipun para kleting ingkang ayu-ayu, inggih menika Kleting Abang, Kleting Biru, Kleting Ungu, lan Kleting Ijo sami ngenggar-enggar penggalih. Wonten nggriya Kleting Kuning olah-olah lan reresik griya piyambakan. Kleting Kuning niku putra tirine Mbok Randha. Pengrengkuhe Mbok Randha dhateng Kleting Kuning niku winastanan emban cindhe emban siladan, benten kaliyan putri sanesipun….”

1. Bebasan sing tegese ora adil, yaiku ….

a. Arep jamure ora arep watangane.

b. Emban cindhe, emban siladan.

c. Ora uwur ora sembur.

d. Rebut balung tanpa isi.

Jawaban: b. Emban cindhe, emban siladan

2. Paribasan sing tegese ora duwe apa-apa, ora gelem ikhtiyar nanging kepingin dadi panguwasa, yaiku….

a. Adang-adang tetesi embun.

b. Blilu tau, pinter durung nglakoni.

c. Cebol nggayuh lintang.

d. Durung pecus keselak besus.

Jawaban: c. Cebol nggayuh lintang

3. Pepindhan sing tegese anggone nyambut gawe polahe ora leren-leren siji mari ditandangi, sijine kudu enggal ditandangi maneh, yaiku kaya….

a. kuthuk kelangan babon

b. lintang alihan

c. ngaru napung

d. niba nangi

Jawaban: d. Niba nangi

4. Saloka sing tegese wong asor/ala wewatekane nanging sugih bandha donya, yaiku ….

a. Asu belang kalung wang.

b. Bathok bolu isi madu.

c. Cecak nguntal empyak.

d. Dom sumurup banyu.

Jawaban: a. Asu belang kalung wang

5. Jinis ragam basa manut panganggone sing trep manut unggah-ungguh yaiku ….

a. Basa formal-basa informal

b. Basa tulis-basa lisan

c. Basa ngoko basa-basa krama.

d. Basa gancaran-basa sastra

Jawaban: c. Basa ngoko-basa krama

6. Ragam dhialek Surabayaan, Bojonegoroan, Malangan lan sapanunggalane iku pamerange ragam basa sing dititik saka ….

a. panganggone

b. wilayahe

c. sapa sing nganggo

d. situasine

Jawaban: c. Basa ngoko-basa krama

7. Ragam basa formal lan informal iku ragam basa sing dititik saka ….

a. panganggone

b. wilayahe

c. sapa sing nganggo

d. situasine

Jawaban: b. Wilayahe

8. Teks “Solah Bawa” ing dhuwur dititik saka ragam basa manut unggahungguh klebu ragam basa ….

a. basa ngoko lugu

b. basa ngoko alus

c. basa krama lugu

d. basa krama alus.

9. Pethikan teks ing dhuwur dititik saka ragam basa manut unggah-ungguh klebu ragam basa ….

a. basa ngoko lugu

b. basa ngoko alus

c. basa krama lugu

d. basa krama alus

Jawaban: d. Situasine

10. Ukara ing ngisor iki sing paling trep manut aturan unggah-unggahe yaiku…..

a. Kula sampun nyuwun arta, nanging dereng dipunparingi kalih ibu.

b. Kula empun nedha arta, nanging dereng disukani kalih ibu.

c. Kula sampun nedhi yatra, ning dereng disukani kalih ibu.

d. Kula empun nedhi yatra nanging dereng diparingi ibu.

Jawaban: d. Basa krama alus

DAFTAR KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 8
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 138, 139, 140, 141
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 126
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118, 119, 120
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 101
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 95
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

B. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana sing patitis!


1. Apa sing kok ngerteni ngenani ragam basa! Jlentrehna!

Jawaban:

Ragam basa yaiku bedane basa ing saben dhaerah anggone ngandharake lan nggunakake tetembungan.

2. Apa sing kok ngerteni ngenani basa rinengga? Jlentrehna!

Jawaban:

Basa rinengga yaiku salah sijining basa kang tembunge digabung karo tembung liyane saengga dadi basa sing endah lan nresepake ati.

3. Basa rinengga ing ngisor iki gawenen ukara sing trep karo tegese kaya tuladha!

Tuladha:

Polahe wong tuwane kaya gabah diinteri, niba nangi, rina wengi nyambut gawe kanggo nyukupi kebutuhane.

a. Dikena iwake aja nganti buthek banyune

b. Kegedhen empyak kurang cagak

c. Mikul dhuwur mendhem jero

d. Nguyahi segara

e. Sadumuk bathuk, sanyari bumi

Jawaban:

a. Perkara iku aja nganti gawe kisruh warga desa kene, ngupaya dikena iwake aja nganti buthek banyune.

b. Wong urip bebrayan kudu gemi, nastiti, lan ngati-ati, aja nganti kegedhen empyak kurang cagak.

c. Pamujine wong tuwa marang anak-anake kudu bisa mikul dhuwur mendhem jero.

d. Ngandhani wong kang pinter kuwi najan isih timur yuswane, nyata kaya nguyahi segara.

e. Aja nyepeleake marang wong liya, awit sadumuk bathuk sanyari bumi, bakal di tohi pati.

4. Paragraf ing ngisor iki owahana dadi basa ngoko!

“Kawontenan kados makaten kalawau boten murni kalepatanipn lare enem, ananging ingkang nggadhahi tanggel jawab maringi patuladhan supados lare-lare punika anggadhahi tata krama tamtu kemawon tiyang sepuh, utaminipun tiyang sepuh kekalih wonten griya. Menawi tiyang sepuh boten paring patuladhan boten kinten yoga utawi lare enem saged ngetrapaken, awit kacang boten ninggal lanjaran. “

Jawaban:

“Kahanan kaya ngene iki mau ora mung amargo salahae wong enom, tapi sing nduwe tanggung jawab menehi conto supaya bocah-bocah nduwe tatakrama wes mesti wong tuwo, utamane wong tuwo ning omah. Umpamane wong tuwo ora menehi conto ora bakalan yoga utawa bocah enon bisa ngetrapake, awit kacang ora lali kulite.”

5. Tulisen nganggo aksara Jawa kanthi migatekake tandha wacan ing tata tulis aksara Jawa.

Marni: Iya dhik, mung pingin nggenahake prakara wingi kae lho, aja nganti kriwikan dadi grojogan, aku kawatir yen nganti ana salah paham.

Darmi: Walah… mbakyu wong prakara sepele bae, panjenengan ora perlu kuwatir, wis beres kabeh kok.

Jawaban:

Cara Melestarikan Bahasa Jawa di Era Modern

Era modern saat ini membawa perubahan yang cepat dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal bahasa. Bahasa Jawa, sebagai salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Jawa, sedang mengalami ancaman dalam penggunaannya di era modern ini. Namun, melestarikan bahasa Jawa di era modern merupakan hal yang penting dilakukan, terutama bagi pelajar. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan pelajar untuk melestarikan bahasa Jawa di era modern:

  • Belajar dan menguasai bahasa Jawa secara formal di sekolah. Pelajar dapat mengambil mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah, sehingga mereka dapat memahami struktur dan kekayaan bahasa Jawa secara lebih mendalam.
  • Menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari akan membantu pelajar untuk menguasai bahasa tersebut dengan lebih baik.
  • Membaca karya-karya sastra Jawa. Membaca karya-karya sastra Jawa akan membantu pelajar untuk mengenal kekayaan bahasa Jawa dan budaya Jawa.
  • Mengembangkan aplikasi atau media belajar bahasa Jawa. Pelajar dapat mengembangkan aplikasi atau media belajar bahasa Jawa yang dapat digunakan oleh sesama pelajar atau masyarakat umum.
  • Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Pelajar dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba bahasa Jawa, pementasan wayang, atau lainnya yang berkaitan dengan bahasa Jawa.

Melestarikan bahasa Jawa di era modern merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelajar sebagai pemimpin masa depan harus ikut serta dalam usaha untuk melestarikan bahasa Jawa agar tetap lestari di tengah perkembangan era modern.

Belajar Bahasa Jawa Melalui Youtube

Belajar bahasa Jawa melalui Youtube bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan efektif. Ada banyak video tutorial dan channel yang dapat digunakan untuk belajar bahasa Jawa, mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih maju.

Salah satu keuntungan belajar bahasa Jawa melalui Youtube adalah ketersediaan video yang beragam. Anda dapat menemukan video tutorial yang diarahkan pada pemula, pelajaran yang lebih maju, hingga video yang menyajikan contoh percakapan dalam bahasa Jawa. Selain itu, ada juga video yang menyajikan lagu-lagu atau cerita-cerita dalam bahasa Jawa yang dapat digunakan untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan.

Selain itu, belajar bahasa Jawa melalui Youtube juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Anda dapat menonton video tutorial di ponsel atau tablet, bahkan saat sedang dalam perjalanan. Ini sangat memudahkan bagi Anda yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengikuti kelas bahasa Jawa secara offline.

Beberapa channel yang dapat Anda kunjungi untuk belajar bahasa Jawa melalui Youtube antara lain “Belajar Bahasa Jawa”, “Javanese Language”, dan “Javanese Language Course”. Channel-channel tersebut menyajikan video tutorial yang diarahkan pada pemula dan pelajaran yang lebih maju.

Namun, perlu diingat bahwa belajar bahasa Jawa melalui Youtube tidak akan menjadi solusi yang sempurna tanpa dibarengi dengan praktik dan latihan. Ingatlah untuk selalu mencoba untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Jawa setiap kali Anda belajar agar dapat menguasai bahasa tersebut dengan lebih baik.

Jadi, jika Anda ingin belajar bahasa Jawa dengan cara yang menyenangkan dan efektif, cobalah belajar melalui Youtube. Dengan adanya banyak video tutorial yang tersedia, Anda dapat belajar bahasa Jawa kapan saja dan di mana saja. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan berbicara dalam bahasa Jawa untuk menguasai bahasa tersebut dengan baik.

Related posts