Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Sekarang kamu sedang berada di dalam halaman khusus Kunci Jawaban Bahasa Jawa. Dalam halaman ini, kami dengan senang hati akan menyediakan Kunci Jawaban Bahasa Jawa yang berkaitan dengan pertanyaan yang terdapat dalam Buku Paket Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 103, 104.

Di sini, kamu akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dan jawaban yang lebih mendetail untuk pertanyaan essay atau uraian.

Materi Kunci Jawaban ini dirancang untuk membantu kamu dalam memahami dan menguasai Bahasa Jawa dengan lebih baik. Buku Kelas 8 merupakan sumber utama pembelajaran bahasa ini, dan Kunci Jawaban ini akan memberikan panduan yang sangat berguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu hadapi selama proses belajar. Kami ingin memastikan bahwa kamu memiliki akses cepat dan mudah ke jawaban yang tepat, yang akan memungkinkan kamu untuk lebih efektif dalam memahami dan mempraktikkan Bahasa Jawa.


Dengan begitu, kamu akan dapat menjalani perjalanan belajarmu dengan lebih percaya diri, mengejar pencapaian akademik yang lebih baik, dan menghargai kekayaan budaya yang terkandung dalam bahasa ini.

Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 103, 104 (Pilihan Ganda dan Essay) 

A. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi milih salah siji wangsulan sing paling bener!

1. Piranti kanggo sesambungan karo wong liya sing awujud tulisan kanthi tujuan menehi kabar tertamtu diarani ….

a. layang

b. handphone

c. email

d. internet

Jawaban: a. Layang

2. Yen arep kirim layang kudu mara ing ….

a. telkom

b. bank

c. kantor pos

d. BPR

Jawaban: c. Kantor pos

3. Perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani ….

a. adangiyah

b. bebuka

c. titi mangsa

d. surasa basa

Jawaban: b. Bebuka

4. Miturut jinise layang diperang dadi ….

a. 3

b. 6

c. 4

d. 5

Jawaban: b. 6

5. Bapak nulis layang kagem simbah. Tembung “nulis” benere ….

a. nyerat

b. nyungging

c. maos

d. kesah

Jawaban: a. Nyerat

6. Ukara kang isine nyritakake sawijining bab, kedadean, utawa sawijining kaanan marang wong liya diarani ukara ….

a. pitakon

b. sananta

c. pakon

d. carita

Jawaban: d. Carita

7. Perangan layang sing isine nerangake prenahe wong sing ngirim lan sing dikirimi layang, kayata mitraku, bapak, ibumu, ingkang putra lsp yaiku ….

a. titimangsa

b. adangiyah

c. bebuka

d. peprenah

Jawaban: d. Peprenah

8.

yen ditulis latin ….

a. Madiun, 15 Juni 2015

b. Surabaya, 16 Juni 2015

c. Surabaya, 16 Juli 2015

d. Surabaya, 16 Juni 2015.

Jawaban: b. Surabaya, 16 Juni 2015

9. “ Wasana cekap semanten serat saking kula, menawi wonten klentune atur kula nyuwun agunge pangapunten” punggelan layang kasebut manggon ing perangan ….

a. wasana basa

b. surasa basa

c. adangiyah

d. bebuka

Jawaban: a. Wasana basa

10. Ibu tuku jarit ing pasar gedhe. Ukara kasebut yen diowahi nganggo basa krama dadi ….

a. Ibu tumbas nyamping ing peken ageng.

b. Ibu mundhut sinjang ing peken ageng.

c. Ibu mundhut nyamping dhateng peken ageng.

d. Ibu tumbas sinjang dhateng peken ageng.

Jawaban: c. Ibu mundhut sinjang ing peken ageng


DAFTAR KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 8
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 138, 139, 140, 141
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 126
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118, 119, 120
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 101
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 95
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

B. Pakaryan ing ngisor iki garapen miturut prentahe!

1. Sebutna unggah-ungguhe wong nulis layang!

Jawaban:

Nulis layang marang sapepadhane lan marang wong kang luwih tuwa kudune nggunakake unggah-ungguh basa kang beda. Kanggo nulis layang marang wong kang luwih tuwa kaya tuladha layang ing dhuwur nggunakake basa krama.

Basa krama yaiku jinising basa kang dumadi saka tembung krama kang diseseli tembung krama inggil. Tembung sing dikramakne inggil biasane amung kanggo wong sing dikurmati wae. Basa krama iki uga sinebut basa luwes amarga bisa dianggo sapa bae.

2. Ing padinan basa krama digunakake kanggo apa wae?

Jawaban:

Basa Krama ing pasrawungan gunane kanggo:

(1) Pacelathon antarane sapepadhane amarga kanggo ngajeni.

(2) Pacelathon antarane wong sing lagi tepung (kenal).

(3) Pacelathon antarane wong enom marang sing luwih tuwa (adhi marang sadulure).

3. Gawea tuladha ukara carita nganggo basa krama 5 wae!

Jawaban:

(1) Ingkang wayah sakulawarga ing Madiun tansah ginanjar wilujeng.

(2) Tanggal 16 Juni aku wis wiwit prei.

(3) Bapak lan ibu tindak peken esuk mau.

(4) Kula sampun tumbas tiket kreta jurusan Surabaya.

4. Gawea tuladha ukara sananta 5 wae!

Jawaban:

(1) Kula benjing ndherek nyipeng watawis seminggu.

(2) Buku iki arep daksumbangke marang anak yatim.

(3) Timbang nganggur, tak sinau nulis layang kiriman.

(4) Klambimu sing reged dakumbahe pisan dhi.

(5) Sesok awan aku arep sinau klompok ing omahe Nisa.

5. Gawea tuladha bebukaning layang ngganggo basa krama sing becik!

Jawaban:

Dhumateng simbah ingkang kula tresnani, Putumu iki lagi sinau S2 ing tanah adoh. Mugi-mugi simbah tansah pinaringan sehat, lan ndongakaken putunipun mugi-mugi sehat lan sukses supados saged ndadosaken kulawarga ingkang sae.

Kami berharap bahwa Kunci Jawaban Bahasa Jawa yang kami sediakan di halaman ini akan menjadi alat yang berguna dalam perjalanan belajarmu. Dengan akses yang mudah ke jawaban yang benar, kami ingin membantu kamu mencapai keberhasilan dalam pemahaman Bahasa Jawa dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul selama pembelajaran. Jangan ragu untuk kembali ke sumber informasi ini setiap kali kamu memerlukan bantuan dalam tugas dan latihanmu. Kami siap mendukungmu dalam setiap langkah dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Semoga belajar Bahasa Jawa menjadi pengalaman yang memuaskan, dan semoga sukses selalu dalam perjalanan akademikmu!

Related posts