Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Sedang mencari kunci jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 di halaman 29, 30, dan 31? Tenang, kamu berada di tempat yang tepat! Di sini, kamu akan menemukan kunci jawaban untuk soal-soal pilihan ganda dan esai dalam buku pelajaran Bahasa Jawa Kelas 8. Kami siap membantu kamu menemukan jawaban-jawaban yang kamu cari, jadi pastikan kamu cek dengan seksama agar bisa menyelesaikan tugas pelajaran dengan lebih baik. Jangan ragu untuk menanyakan jika ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut!

Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 29, 30, 31 (Pilihan Ganda dan Essay) 

1. Sing dadi pakulinan paraga ”aku” saben sore nalika mulih saka nyambut gawe … .

a. Lungguh ana ing bok cedhak omah.


b. Ngadeg ana ing teras omah.

c. Mlaku-mlaku golek panganan.

d. Mriksani TV ana ing kamar.

Jawaban: b. Ngadeg ana ing teras omah.

2. Sing ditunggu paraga ”aku” sawise sawetara mulih saka kantor kang wis dadi pakulinane ….

a. Kancane sing manggon sakampung

b. Bakul puthu sing saben dina liwat ing ngarep omah.

c. Langganan sing saben bengi lan isuk kirim dhaharan.

d. Acara TV kang dadi kelangenane kanggo ngancani wayah bengi.

Jawaban: b. Bakul puthu sing saben dina liwat ing ngarep omah.

3. Paraga ”aku” lan Pak Wirya manggon ana ing kutha iku tujuwane padha, yaiku … .

a. nggolek pengalaman

b. nggoleki anake kang suwe ora ketemu

c. golek panguripan

d. nunggoni wong tuwane

Jawaban: c. Golek panguripan.

4. Kompleks kang ana ing sacedhake daleme Pak Wirya wis digusur dening investor kanggo … .

a. gawe lapangan golf

b. ngambakake pabrike

c. gawe perumahan elit

d. ngambakake lapangan golf

Jawaban: d. Ngambakake lapangan golf.

5. Paraga ”aku” yen guneman karo Pak Wirya nggunakake basa ngoko, sanadyan paraga ”aku” sejatine miturut ajaran saka wong tuwane yen guneman karo wong sing luwih tuwa kudu nganggo basa alus. Kabeh mau amarga … .

a. Pak Wirya mung wong dodolan puthu.

b. Drajate paraga ”aku” luwih dhuwur tinimbang Pak Wirya.

c. Pak Wirya rikuh nek paraga ”aku” nggunakake basa alus marang dheweke.

d. Paraga ”aku” umure luwih tuwa tinimbang Pak Wirya.

Jawaban: b. Drajate paraga “aku” luwih dhuwur tinimbang Pak Wirya.

6. Miturut panemune paraga ”aku”, supaya urip ana ing donya iki bisa laras kudune … .

a. Sing gedhe nulung sing cilik, sing kuwat mbiyantu sing ora kuwat.

b. Donya, pangkat lan drajat sing dadi ukuraning urip.

c. Sing gedhe mangan sing cilik.

d. Sing kuwat ngidak-idak sing kesrakat, mlarat.

Jawaban: a. Sing gedhe nulung sing cilik, sing kuwat mbiyantu sing ora kuwat.

7. Amarga puthune Pak Wirya rasane enak, paraga ”aku” kepengin nyilihi modhal Pak Wirya supaya … .

a. Bisa nambahi pangasilan paraga ”aku” sarana ”bagi hasil”.

b. Njunjung drajade Pak Wirya supaya asile luwih akeh.

c. Didadekake home industry lan puthune didol ana ing supermarket.

d. Paraga ”aku” bisa ngembangake usaha karo Pak Wirya.

Jawaban: c. Didadekake home industry lan puthune didol ana ing supermarket.

8. Sepira lawase paraga ”aku” ora ketemu karo Pak Wirya nganti nggoleki nganti tekan pinggire lapangan golf, yaiku …..

a. rong taun.

b. telung sasi.

c. rong mingu.

d. telung dina.

Jawaban: c. Rong minggu.

9. Jawaban: d.


10. Pak Wirya olehe ora ana iku pranyata amarga diajak putrane … .

a. golek penggawean ana ing singapura.

b. tindak menyang Batam.

c. nyambut gawe ana ing perusahaan Singapura.

d. mlaku-mlaku ana ing Batam lan Singapura.

Jawaban: b. Tindak menyang Batam.

DAFTAR KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 8
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 138, 139, 140, 141
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 126
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118, 119, 120
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 101
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 95
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

B. Kanthi migatekake cerkak ”Aku Durung Kalah” wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

1. Apa tema crita cekak ing dhuwur iku ?

Jawaban:

Tema ing njerone crito yoiku kerja keras megawe kanggo nyambung urip.

2. Kepriye alur lan setinge crita iku ?

Jawaban:

Alure crita yoiku maju. Lan settinge crita yoiku ing dalan

3. Sapa bae paraga kang ana ing crita iku ?

Jawaban:

Paraga ing crita yoiku:

Aku.

Pak Wiryo.

Anake Pak Wiryo.

4. Tulisen nganggo aksara Jawa pethikan crita cekak iki : Wis meh rong minggu iki ora keprungu swara mbrenginging, saka grobag puthune Pak Wiryo.

Jawaban:

Aksara Jawa saka ukara “Wis meh rong minggu iki ora keprungu swara mbrenginging, saka grobag puthune Pak Wiryo” ana ing gambar ngisor.

5. Pitutur lan pesen apa kang bisa kapethik saka cerkak iku?

Jawaban:

Pitutur lan pesen sing bisa kapethik saka cerkak yoiku urip iku ora oleh nyerah. Masio uripe kene susah, kudu tetp kerja keras. Amarga sok mben pasti ana kasile 

Related posts