Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 142, 143, 144, 146, 147

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Anda saat ini berada di halaman eksklusif yang memberikan akses kepada Kunci Jawaban Bahasa Jawa. Halaman ini dirancang secara spesifik untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Buku Paket Bahasa Jawa Kelas 8, khususnya pada Halaman 142, 143, 144, 146, dan 147 (Halaman 142-147), baik untuk pertanyaan pilihan ganda maupun pertanyaan essay. Kami dengan senang hati menyediakan sumber daya ini untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan dalam belajar Bahasa Jawa.

Kunci Jawaban ini menjadi panduan penting dalam memahami dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku Kelas 8 Bahasa Jawa Anda. Bahasa Jawa adalah warisan budaya yang kaya dan menarik, dan memahaminya dengan baik akan membantu Anda meraih pencerahan dalam penggunaannya. Kami berharap bahwa Kunci Jawaban ini akan menjadi alat yang berharga bagi Anda dalam mengeksplorasi dan memahami Bahasa Jawa dengan lebih baik.

Dengan Kunci Jawaban Bahasa Jawa yang kami sediakan, Anda dapat memastikan bahwa Anda sedang menjalani proses belajar yang efisien dan efektif. Jika Anda mengalami kesulitan atau memerlukan panduan lebih lanjut, jangan ragu untuk merujuk kepada Kunci Jawaban ini. Kami berharap Anda akan terus semangat dalam memahami bahasa dan budaya Jawa dan mencapai kesuksesan dalam studi Bahasa Jawa Kelas 8 Anda. Semoga Kunci Jawaban Bahasa Jawa ini menjadi penunjang yang berharga dalam perjalanan Anda.


Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 8 pada Halaman 142, 143, 144, 146, 147 (142-147)

1. Yen ditulis nganggo aksara Latin … .

a. Ani Kadarwati seneng nembang.

b. Kanida Prihantini seneng nembang Macapat Gambuh.

c. Nanik Priyanti wasis banget nembang Gambuh.

d. Ganik Priyanti pinter banget nembangake tembang Gambuh.

Jawaban: c. Nanik Priyanti wasis banget nembang Gambuh

2. Aksara murda mung kanggo ing tata prunggu, tegese kanggo pakurmatan, aksara murda ora kena … .

a. Dadi sesigeging wanda.

b. Dadi pasangan

c. Diwenehi sandhangan swara

d. Diwenehi sandhangan panyigeg wanda

Jawaban: a. Dadi sesigeging wanda

3. Sutrisna menyang Banjarmasin. Yen ditulis nganggo aksara Jawa miturut tatanane panganggone aksara murda ….

a.

b.

c.

d.

Jawaban: b

4. Aksara swara iku ana ing panulisan nganggo aksara Jawa gunane kanggo … .

a. nulis tembung kang asale saka basa Manca sing pangucape perlu dicethakake.

b. nulis jenenge wong, papan panggonan lan paraga kang banget diurmati.

c. nulis tembung kang asli tembung Jawa sing ngemu swasana angker.

d. nulis tembang kang ngandhut ajaran agama sarta budi luhur sing bisa dadi patuladhan ing madyaning bebrayan.

Jawaban: a. Nulis tembung kang asale saka basa Manca sing pangucape perlu dicethakake

5.

Yen ditulis nganggo aksara latin ….

a. Layang saka Samiyati.

b. Eyang Samiyati lagi sare.

c. Layange Sosro nang mejane Edi.

d. Eyang Sawitri ndukani lare.

Jawaban: b. Eyang Samiyati lagi sare

6. Elisabet pancen bocah pinter. Yen ditulis nganggo aksara Jawa … .

a.

b.

c.

d.

Jawaban: c

7. Parjana dolan saben rebo legi. Panulisane jawa sing trep yaiku … .

a.

b.

c.

d.

Jawaban: c

8. Amarga ana sing ngarani … lan … kagolong aksara swara, mulane cacahe aksara swara dadi ana …..

a. Telu

b. Lima

c. enem

d. Pitu

Jawaban: d. Pitu

9. Ing jaman demokrasi iki aksara murda kena kanggo nulis kabeh jenenge wong lan jenenge titah kang tata-caraning uripe kaya manungsa, kayata raseksa, wanara lan sapanunggalane kang kasebut ing carita padhalangan lan liya-liyane, katulis nganggo aksara murda, semono uga jenenge panggonan. Menawa aksara kang ngarep dhewe ora ana murdane tembung mau … .

a. Ora perlu ditulis nganggo aksara murda

b. Ditulis nganggo aksara swara

c. Diwenehi aksara rekan

d. Sing ditulis nganggo aksara murda burine, yen burine ora ana murdane, ya burine maneh ngono sateruse.

Jawaban: d. Sing ditulis nganggo aksara murda burine, yen burine ora ana murdane, ya burine maneh ngono sateruse

10.

Yen ditulis nganggo aksara Latin ….

a. Warti seneng nganggo barang impor.

b. Tarmi mulih saka India.

c. Warsih seneng bocah saka India.

d. Tarmidi seneng barang impor saka India.

Jawaban: b. Tarmi mulih saka India

11. Sing kalebu layang elektronik ….

a. Layang paturan

b. Layang iber-iber

c. Layang dhawuh

d. email

Jawaban: d. Email

12. “Surabaya, 28 Oktober 2014” pethikan layang kasebut kalebu perangan ….

a. adangiyah

b. peprenah

c. papan lan titimangsa

d. bebuka

Jawaban: c. Papan lan titimangsa

13. Perangan layang kiriman bisa kaperang dadi ….

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

Jawaban: d. 8

14. Ing ngisor iki gunane basa krama ing pasrawungan kajaba ….

a. Kanggo cecaturan antarane wong enom marang wong tuwa.

b. Kanggo cecaturan kanca karo kanca raket.

c. Kanggo cecaturan antarane abdi marang bendarane

d. Kanggo cecaturan ibu marang bapak.

Jawaban: b. Kanggo cecaturan kanca karo kanca raket

15.

Aksara kasebut yen ditulis latin ….

a. Bapa tindak Surabaya nitih kreta.

b. Bapak tindhak Surabaya nitih kreta.

c. Bapak tindak Surabaya nitihi kreta.

d. Bapak tindak kreta nitih kreta.

Jawaban: a. Bapa tindak Surabaya nitih kreta

16. Layang sing isine ngabarake kabar kesripahan diarani layang ….

a. layang lelayu

b. layang pribadi

c. layang dhawuh

d. layang paturan

Jawaban: a. Layang lelayu

17. Prenahe sesambungan antarane sing ngirim surat lan sing dikirimi surat mapan ing perangan ….

a. bebuka

b. surasa basa

c. adangiyah

d. peprenah

Jawaban: d. Peprenah

18. “Minggu wae mengko bukuku takjupuke dhewe”. Ukara kasebut diarani ukara …

a. andharan

b. pitakon

c. sananta

d. pakon

Jawaban: c. Sananta

19. Pakdhe nulis surat kanggo dhik Rina. Ukara kasebut yen diowahi nganggo basa krama ….

a. Pakdhe nyerat layang kagem dhik Rina.

b. Pakdhe nyerat surat kagem dhik Rina.

c. Pakdhe nulis layang kagem dhik Rina.

d. Pakdhe nyerati layang kangge dhik Rina.

Jawaban: b. Pakdhe nyerat surat kagem dhik Rina

20. Perangane layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani ….

a. adangiyah

b. surasa basa

c. bebuka

d. titi mangsa

Jawaban: c. Bebuka

21. Salah sijine tembang macapat yaiku ….

a. megatruh

b. wirangrong


c. balabak

d. jurudemung

Jawaban: a. Megatruh

22. Budi pakerti kuwi samubarang tumindak utawa laku kang linandhesan ….

a. ilmu

b. nalar utawa pikiran

c. akal

d. insting

Jawaban: b. Nalar utawa pikiran

23. Sanepaning ’’jongkat siti panggaraping sabin” kuwi ….

a. arit

b. pacul

c. garu

d. sekop

Jawaban: c. Garu

24. Watake tembang macapat Dhandhanggula yaiku ….

a. guyon, parikan

b. sedhih, getun

c. gandhes, luwes, wasis

d. nesu

Jawaban: c. Gandhes, luwes, wasis

25. ”pamintaku nimas sida asih” pethikan tembang Asmaradana kasebut, guru wilangan lan guru lagune ….

a. 10 h

b. 10 i

c. 9 a

d. 9 i

Jawaban: b. 10i

26. ”nuhoni trah utama” tembang sagatra iki guru wilangan lan guru lagune ….

a. 8 a

b. 7 a

c. 8 u

d. 9 a

Jawaban: b. 7a

27. Lamun saru trus binekta

Iki jeneng nistha kang tanpa upami

Ukara ing dhuwur mujudake pitutur becik kang mengku karep….

a. Yen watak ala bakal cilaka.

b. Yen tumindak ala kuwi terus digawa. Kuwi jeneng wong kang uripe nistha.

c. Yen tumindak nistha bakal nemu cilaka.

d. Beja lan cilaka kuwi sandhangane urip.

Jawaban: b. Yen tumindak ala kuwi terus digawa. Kuwi jeneng wong kang uripe nistha

28. Ukara kang bener ing ngisor iki yaiku ….

a. Watak cendhala budi siya ing kono wayuning sirna.

b. Watak cendhala budi siya mujudake laku kang utama.

c. Watake satriya bumi adigang adigung adiguna

d. Watak adigang adigung adiguna lan watak kang utama

Jawaban: a. Watak cendhala budi siya ing kono wayuning sirna

29. Babaring nalar pambudining manungsa kang alus angremit ora gampang ginrayang ing netra walaka, diarani …

a. tepa palupi

b. budi pakerti

c. kapinteran

d. kaluwihan

Jawaban: b. Budi pakerti

30. Basa rinengga, uga diarani ….

a. basa endah

b. basa kang direka

c. paramasastra

d. titibasa

Jawaban: a. Basa endah

DAFTAR KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 8
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 138, 139, 140, 141
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 126
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 118, 119, 120
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 103, 104
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 101
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 95
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 44, 45, 46
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 29, 30, 31
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 80, 81, 82, 83

B. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki

1. Apa wae ancase nulis iklan?

JAwaban:

Nulis iklan nggunakake alat arupa media massa, kaya ta tv, koran, majalah lan sapinunggalane.

Kudu jelas apa sing bakal diinformasikake.

Nduweni sifat menehi informasi marang khalayak lan nduweni tujuan kanggo ngentokno audiens seakeh-akehe.

2. Gawea tuladha ukara carita nganggo basa krama 5 wae!

JAwaban:

Ibu tindak dhateng Bali nitih bis.

Mbah kakung midhangetaken sekar wonten radio.

Bapak lagi dhahar sekul goreng.

Adhi saweg numbasaken sayur dhateng peken.

Kita saweg sinau bareng.

3. Gawea tuladha ukara sananta 5 wae!

JAwaban:

Siti sregep sinau amarga kepingin pinter.

Ayu saiki wis sukses amarga kepingin nyenengake wong tuwa.

Sesuk awan aku arep golek degan ijo.

Aku arep umbah-umbah, kowe aja ngajak crita wae.

Aku dak resik-resik latar mburi omah.

4. Gawea tuladha bebukaning layang ngganggo basa krama sing becik!

JAwaban:

Assalamualaikum Wr.Wb

Kabar keselametan kang miwiti acara panulisan layang iki. Muga-muga kita sakeluarga uga tansah diayomi dening Gusti ingkang Maha Agung.

5. Apa bedane panganggone aksara murda lan aksara swara ing panulisan aksara Jawa?

JAwaban:

Aksara murda digunakan untuk keterangan wilayah suatu daerah atau nama orang.

Sedangkan aksara swara digunakan untuk keterangan nama-nama asing seperti orang luar negeri.

Penutup

Dalam penutup, kami ingin mengingatkan Anda untuk menggunakan Kunci Jawaban Bahasa Jawa ini dengan bijak dan etis. Kunci Jawaban ini hadir untuk membantu Anda dalam proses pembelajaran, dan kami mendorong Anda untuk tetap berusaha memahami materi pelajaran Bahasa Jawa dengan sungguh-sungguh sebelum merujuk ke sumber ini. Gunakan Kunci Jawaban sebagai alat bantu untuk mengukur pemahaman Anda dan mengklarifikasi keraguan, bukan sebagai cara untuk menghindari usaha belajar.

Selain itu, ingatlah untuk selalu berkomunikasi dengan guru Anda. Mereka adalah sumber pengetahuan yang tak ternilai, dan pertanyaan serta diskusi langsung dengan mereka dapat memperdalam pemahaman Anda. Teruslah bersemangat dalam mempelajari Bahasa Jawa dan menjelajahi kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya.

Terakhir, kami ingin mengucapkan selamat dalam perjalanan belajar Anda. Semoga Kunci Jawaban Bahasa Jawa ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya Anda memahami Bahasa Jawa dengan lebih baik. Teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti untuk memperluas pengetahuan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk mencari bimbingan dari guru atau sumber belajar lainnya. Semoga sukses dalam perjalanan belajar Bahasa Jawa Anda!

Related posts