Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Halaman 50, 51, 52 (Pilihan Ganda dan Essay)

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 untuk Halaman 50, 51, 52 (Pilihan Ganda dan Essay) sangat penting bagi para siswa yang tengah mempelajari bahasa Jawa di kelas 9. Halaman-halaman ini mencakup sejumlah pertanyaan pilihan ganda dan esai yang menjadi bagian integral dari buku paket Bahasa Jawa kelas 9. Dalam pembelajaran Bahasa Jawa, pemahaman yang mendalam mengenai materi dan jawaban yang tepat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kunci jawaban ini memberikan bantuan berharga dalam mengevaluasi pengetahuan siswa.

Halaman-halaman ini, yaitu 50, 51, dan 52, berisi beragam pertanyaan yang mencakup berbagai aspek Bahasa Jawa. Pilihan ganda dan esai yang muncul dalam buku paket ini memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka tentang tata bahasa, kosakata, dan konsep Bahasa Jawa lainnya. Dengan kunci jawaban ini, siswa dapat memeriksa jawaban mereka dengan lebih efektif, mengidentifikasi kesalahan, dan memahami konsep-konsep yang mungkin belum mereka kuasai sepenuhnya.

Selain itu, penggunaan kunci jawaban ini juga membantu guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan memeriksa jawaban siswa dan membandingkannya dengan kunci jawaban, guru dapat mengidentifikasi area-area yang perlu lebih banyak pemahaman dan perbaikan. Dengan demikian, kunci jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Halaman 50, 51, 52, ini adalah sumber yang sangat berguna dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa di tingkat kelas 9.


Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 9 pada Halaman 50, 51, 52 (Pilihan Ganda dan Essay) 

II. Pilihen wangsulan kang bener!

1. Tujuane para Nawang si Widodari tumurun ing bumi ….

a. Nemoni Jaka Tarub.

b. Golek iwak ing blumbang.

c. Adus ing tlaga.

d. Paring kanugrahan marang titah ing bumi

Jawaban: C

2. Nalika para Nawang lagi adus, sing liwat sapinggire tlaga ….

a. Jaka Bodho

b. Jaka Tarub

c. Nawang Lintang

d. Nawangsari

Jawaban: B

3. Sawise surup para Nawang arsa bali makahyangan. Ana salah siji widodari kang kelangan slendhange. Widodari mau aran ……..

a. Nawangwulan

b. Nawang Sekar

c. Nawang Sari

d. Nawang Lintang

Jawaban: A

4. Tujuane Jaka Tarub nyingitake salah siji slendhange para nawang ….

a. Kepengin kenal karo salah sijine Nawang.

b. Kepengin nulungi Nawang.

c. Kepengin slendhange Nawang.

d. Kepengin dadi widodari.

Jawaban: A

5. Kang dadi paraga utamane ing pacelathon ing dhuwur….

a. Joko Kendhil

b. Nawang Lintang

c. Jaka Tarub lan Nawang Sari

d. Joko Tarub lan Nawang Sekar

Jawaban: C

6. Panggonan dumadine prastawa ing crita dhuwur ….

a. ing Kahyangan

b. ing Swargaloka

c. ing tlaga pinggiring alas

d. ing tengahe kutha


Jawaban: C

7. Konflik kang dumadi tumrap paraga utamane ….

a. Nawang Sari adus ing tlaga

b. Jaka Tarub kelangan sewek

c. Nawang Sekar ketemu jodhone

d. Nawangwulan kelangan slendhang

Jawaban: D

8. Pesan moral kang bisa diteladhani ing crita dhuwur ….

a. Goleka Widodari ing pinggire tlaga.

b. Tulung-tinulung marang sapadha-padha.

c. Aja nangis ing sadhengah panggonan.

d. Ajining raga gumantung ing busana.

Jawaban: B

9. Basa sing digunakake ing pacelathon dhuwur ….

a. ngoko lugu

b. ngoko andhap

c. krama

d. krama ndesa

Jawaban: B

10. Sing bisa nggunakake basa ngoko lugu yaiku ………….

a. Wong anom marang wong tuwa.

b. Siswa marang gurune.

c. Guneman marang wong sing lagi kenal.

d. Kanca sapadha kanca kang wis akrab banget.

Jawaban: D

III. Wangsulana pitakonan ngisor iki kanthi patitis!

1. Aranana sapa bae paraga ing teks kethoprak ”Gajah Mada Winisudha”?

Jawaban:

  • Gajah Mada
  • Patih H Tadhah
  • Tribuwana TD
  • Ra Banyak
  • Ra Kembar
  • Adityawarman
  • Adipati Sadeng
  • Arya Tadah

2. Sapa bae kang dadi paraga utamane ing pagelaran kethoprak mau?

Jawaban:

Gajah Mada lan Patih Harya Tadhah.

3. Jelasna kepiye watak lan perilakune paraga utama ing teks kethoprak ”Gajah Mada Winisudha” ?

Jawaban:

Watak lan perilakune Gajah Mada yaiku penuh pertimbangan, patuh, lan nduweni kekarepan kuat. Watak lan perilakune Patih Harya Tadhah yaiku percaya marang wong liya, sabar, lan apikan.

4. Matura marang ibumu yen arep nyuwun dhuwit kanggo tuku laptop nganggo unggah-ungguh basa sing bener!

Jawaban:

Ibu, laptop kula saniki sampun rusak, nanging kula butuh laptop kangge ngerjakaken tugas sekolah. Menawi kula nyuwun arta kangge tumbas laptop anyar, angsal napa mboten?

5. Manut panemumu, nilai-nilai budi pekerti apa sing bisa dijupuk saka teks kethoprak ” Gajah Mada Winisudha”? Jelasna!

Jawaban:

Kudu bisa ngejaga kepercayaan saka wong liya lan aja ngremehake kemampuan wong liya.

Penutup

Dengan demikian, kunci jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Halaman 50, 51, 52, sangat membantu siswa dan guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran Bahasa Jawa. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa Jawa adalah langkah penting dalam pengembangan kemampuan komunikasi dan penghargaan terhadap budaya Jawa. Dengan kunci jawaban ini, siswa dapat merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian, sementara guru dapat memberikan panduan yang lebih efektif. Semoga kunci jawaban Bahasa Jawa ini menjadi alat yang berguna dalam perjalanan pendidikan Bahasa Jawa kelas 9 dan membantu siswa meraih prestasi terbaik mereka dalam memahami bahasa dan budaya Jawa.

Related posts