Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 Halaman 86, 87, 88, 89

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 Halaman 86, 87, 88, 89 | Semua Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 ada di Wislah |

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 Halaman 86, 87, 88, 89  

Sekarang kamu sedang berada di dalam halaman khusus Kunci Jawaban Bahasa Jawa. Khususnya untuk Kunci Jawaban Bahas Jawa dari pertanyaan yang ada dalam Buku Paket Bahasa Jawa Kelas 2 pada Halaman 86, 87, 88, 89.

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa ibu oleh sekitar 80 juta orang di Jawa, Madura, dan Bali. Bahasa Jawa juga digunakan sebagai bahasa kedua oleh beberapa masyarakat di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.


Bahasa Jawa memiliki beberapa variasi dialek yang berbeda-beda sesuai dengan daerah. Beberapa dialek yang paling umum diantaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Bahasa Jawa memiliki sistem tulisan yang unik yang disebut aksara Jawa. Aksara ini digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan dapat ditemukan pada berbagai macam dokumen, termasuk buku-buku sejarah dan kerajaan, serta dalam peninggalan budaya lainnya.

Pembelajaran bahasa Jawa dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk mengikuti kelas, belajar dari buku-buku, atau belajar dari native speaker. Pembelajaran bahasa Jawa dapat memberikan kesempatan untuk mengenal budaya Jawa dan juga dapat membantu dalam komunikasi dengan masyarakat Jawa.

Jawaban Soal Bahasa Jawa Kelas 2 pada Halaman 86, 87, 88, 89 

A. Pilihen wangsulan sing paling bener!

Wacanen sing premati teks ngisor iki!

1. Bima sekolah ing SD Negeri Sukamaju. Sekolahane manggon ing cedhak lapangan. Ing sakiwa tengene sekolahan akeh tanduran sing ijo royo-royo. Sekolahane Bima katon asri. Bima seneng sekolah ing SD Sukamaju. Lingkungane  nyenengake banget. Tembung ijo royo-royo tegese ….

A. ketel banget

B. ijo banget

C. akeh banget

Jawaban:

B. ijo banget

2. Sekolahane Bima katon asri. Asri tegese ….

A. apik

B. resik

C. padhang

Jawaban:

A. apik

3. Wayah ngaso murid-murid padha njajan ing ….

A. koperasi

B. toko

C. kantin

Jawaban:

C. kantin

4. Saben dina Setu ing sekolahanku ana kegiyatan resik-resik. Programe diarani Setu Resik.Kabeh murid nggawa ….. kanggo kerja bakti.

A. piranti

B. wadhah

C. barang

Jawaban:

A. piranti

5. Murid-murid padha maca buku ing ….

A. perpustakaan

B. latar

C. koperasi

Jawaban:

A. perpustakaan

6. Bapak kepala sekolah …. murid-murid supaya ngati-ngati.

A. ngandhani

B. ngaturi


C. ndhawuhi

Jawaban:

C. ndhawuhi

7. Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane ….

A. dinten

B. hari

C. wanci

Jawaban:

A. dinten

8. Pak Suhadi anggone teka mesthi paling esuk. Teka kramane ….

A. dugi

B. dhateng

C. rawuh

Jawaban:

C. rawuh

9. Kelas loro baris ing ngarep perpustakaan. Loro kramane ….

A. kalih

B. tiga

C. sekawan

Jawaban:

A. kalih

10. …. sing dadi petugas upacara suk minggu ngarep?

A. pira

B. kepriye

C. sapa

Jawaban:

C. sapa

B. Ukara ngisor iki genepana nganggo tembung sing wis sumadiya!

njajan, kesed, sregep, sinau, numpuk, tuku, ngajeni

1. Bu Anik : Sapa sing durung …. tugas?

Jawaban:

numpuk

2. Bubar olahraga bocah-bocah …. ing kantin.

Jawaban:

njajan

3. Dadi siswa kudu sregep ….

Jawaban:

sinau

4. Kabeh murid kudu…. marang guru.

Jawaban:

ngajeni

5. Bocah sing …. bijine ora tau apik.

Jawaban:

Kesed

Cara Nglestarekake Basa Jawa ing Jaman Modern

Jaman modern saiki nggawa owah-owahan sing cepet lan signifikan ing macem-macem aspek urip, kalebu basa. Basa Jawa minangka salah sawijine basa kang digunakake ing tlatah Jawa ngalami ancaman sajrone panganggone ing jaman modern iki. Ananging nglestantunaken basa Jawi ing jaman modern menika mujudaken prakawis ingkang wigatos, mliginipun tumrap para siswa. Ing ngisor iki sawetara cara sing bisa ditindakake para siswa kanggo nguri-uri basa Jawa ing jaman saiki:

  • Sinau lan nguwasani basa Jawa kanthi formal ing sekolah. Para siswa saged nglajengaken kursus basa Jawi wonten ing sekolah, saengga saged mangertosi struktur saha kasugihan basa Jawi kanthi langkung jero.
  • Ngginakaken basa Jawi ing padintenan. Miwiti anggenipun ngginakaken basa Jawi wonten ing pacelathon padintenan badhe nguwaosi siswa langkung sae.
  • Maca karya sastra Jawa. Maca karya sastra Jawa bakal mbiyantu para siswa bisa ngerteni kasugihane basa lan budaya Jawa.
  • Nggawe aplikasi utawa media pasinaon basa Jawa. Siswa saged ngembangaken aplikasi utawi media pasinaon basa Jawi ingkang saged dipunginakaken dening sesami utawi masyarakat umum.
  • Ngaturaken kagiyatan ingkang gayut kaliyan basa Jawi. Siswa saged ngawontenaken kegiyatan kadosta lomba basa Jawi, pagelaran wayang, utawi sanes-sanesipun ingkang gayut kaliyan basa Jawi.

Nglestarekake basa Jawa ing jaman saiki dadi tanggung jawabe. Mula para siswa minangka calon pemimpin kudu melu upaya nglestarekake basa Jawa supaya tetep lestari sajrone perkembangan jaman modern.

Related posts