3 Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak (Referensi Pidato Bahasa Jawa Terbaik)

bahasa jawa

Contoh 1: Pidato Bahasa Jawa tentang Akhak

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Puji syukur kita panjataken dhateng hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, ingkang sampun nyukani kita nikmat iman lan Islam. Shalawat saha salam mugi-mugi senantiasa tercurahkan kalih rasulullah Muhammad SAW, ingkang mbimbing umat kalih pitedahipun.

Hadirin ingkang mulia, dinten puniki, kita kempal lebeting kebersamaan dados umat Islam ingkang taat lan bersemangat kangge menunaikan ayahan-ayahan keagamaan. Islam, dados agami rahmatan lil’alamin, mucalaken kita kangge gesang jejeran kalih kebak kesaenan, toleransi, lan welas asih.


Sekolah inggih punika papan ingkang ndolanaken peran wigatos lebeting pembentukan karakter lan kepribadian kita. Ing ngriki, kita sinau mboten namung elmi kawruh donya, nanging ugi elmi agami ingkang ajeng mbimbing kita sepanjang gesang. Pramila, mangga sumangga kita pandang sekolah dados wahana kangge nglebeti pangertosan kita kalih wucalan Islam.

Ayahan kita dados akhak, sadherek seiman, inggih punika njagi kebersamaan, persatuan, lan solidaritas ing antawis sesami. Rasulullah SAW bersabda, “mboten beriman salah setunggaling tiyang ing antawis sampeyan, mila piyambakipun nresnani sadherekipun sakepripun piyambakipun nresnani piyambakipun piyambak.” Mangga sumangga kita wujudkan tresna lan pasedherekan puniki lebet gesang sadinten-dinten.

Kejawi puniku, dados generasi enem, kita nggadhahi tanggel jawab kangge dados teladan kangge ingkang sanes. Mangga sumangga tingkataken keimanan lan ketakwaan kita, saha upados dados pribadi ingkang manfaat kangge masyarakat lan bangsa. Pendidikan kita sanes namung kangge dhiri piyambak, nanging ugi kangge nyukani manfaat kangge tiyang sanes.

Pungkasan, mangga sumangga kita bersyukur inggil nikmat hidayah Islam ingkang sampun kita tampi. Janganlah kita sia-siakaken kesempatan puniki kangge terus sinau, berkembang, lan kontribusi lebeting yasa kesaenan. Mugi-mugi Allah senantiasa nyukani hidayah-ipun kalih dhateng kita sami.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

https://bio.link/pidatobahasajawa

KUMPULAN CONTOH PIDATO BAHASA JAWA

Contoh 2: Pidato Bahasa Jawa tentang Akhak

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Ingkang terhormat Bapak/Ibu Guru lan kanca-kanca sekelas ingkang kula tresnani,

Puji syukur kita panjataken dhateng hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, ingkang sampun nyukani kita nikmat iman lan Islam. Shalawat saha salam senantiasa tercurah kalih[dhateng] Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dados tuntunan kita lebet nglampahaken gesang.

Dinten puniki, kula kajeng[badhe] wicanten bab setunggaling nilai ingkang dados pondasi utami lebet wucalan Islam, inggih punika akhlak. Akhlak inggih punika cermin saking keimanan kita saha nemtukaken kwalitet gesang kita lebeting masyarakat. Sakepripun ingkang sampun dipunsanjangaken Rasulullah SAW lebet hadisipun, “Saestunipun kula dipun-utus kangge nyempurnakaken akhlak.”


Wigatosipun njagi akhlak papan ing dampak positif ingkang dipun-gadhahipun piyambakipun, mboten namung[naming] kangge dhiri kita piyambak, nanging ugi kangge lingkungan sawentawis. Akhlak ingkang nggih ajeng[badhe] mbentuk kepribadian ingkang kiyat lan ndamel kita dados manungsa ingkang manfaat kangge tiyang sanes.

Bilih kita sumerep sawentawis, kita ajeng[badhe] rumaosi kepripun kathahipun tantangan lebet njagi akhlak ing era modern puniki. Teknologi lan ebah jaman mbekta kita ing ujian-ujian enggal lebet ngajengi godaan ingkang angsal ngrisak akhlak kita. Pramila, dados generasi Muslim ingkang berakal lan beriman, kita betah gadhah sikap bijak lebet ngangge teknologi saha senantiasa ngemut-emut wucalan agami kita.

Rasulullah SAW nate bersabda, “Sasae-sae manungsa inggih punika ingkang paling manfaat kangge tiyang sanes.” Kalih[kaliyan] njagi akhlak ingkang sae, kita ajeng[badhe] kuwawi nyukani manfaat positif kangge masyarakat. Jujur, kantos, lan toleransi kedah dados ciri kas kita lebeting berinteraksi kalih[kaliyan] sesami. Kalih[kaliyan] mekaten, kita angsal ndamel lingkungan ingkang harmonis lan damai.

Pungkasan, mangga[sumangga] kita sareng-sareng berkomitmen kangge senantiasa nginggahaken kwalitet akhlak kita. Mulailah saking bab-bab alit, kados sanjangaken salam, wicanten kalih[kaliyan] alus, lan nedahi raos hormat kalih[dhateng] tiyang sanes. Kalih[kaliyan] kados puniku, kita angsal dados teladan ingkang nggih kangge tiyang sanes lan ndamel masyarakat ingkang kebak welas asih.

Mugi-mugi Allah SWT senantiasa nyukani taufik lan hidayah-ipun kalih[dhateng] kita sami lebet nglampahaken gesang puniki kalih[kaliyan] akhlak ingkang mulia. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh 3: Pidato Bahasa Jawa tentang Akhak

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, ingkang sampun nyukani kita nikmat iman lan Islam dados pitedah gesang. Shalawat saha salam mugi-mugi tercurah kalih rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluwargi, lan sahabat-sahabatipun ingkang setya.

Sadherek-sadherek sami, dinten puniki kula kajeng ngajak kita sami kangge merenungi artos sejatos saking akhlaq, utawi lampahan sae lebet Islam. Akhlaq inggih punika inti saking wucalan Islam ingkang mucalaken kita kangge dados insan ingkang gadhah budi pekerti luhur.

Dados umat Islam, kita dipunkengken kangge njagi akhlaq lebet sedaya aspek gesang, nggih lebeting wicanten, berinteraksi, utawi lebet nglampahaken sadinten-dinten. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam inggih punika tuladha teladan lebeting berakhlaq, lan kita dados umatipun dipunwajibaken numuti jejakipun.

Akhlaq ingkang sae mboten namung tercermin lebet sesambetan kita kalih sesami manungsa, nanging ugi lebet sesambetan kita kalih Allah. Ketaatan kalih perintah-ipun, kantos lebet ngajengi coban, lan raos syukur inggil sedaya nikmat-ipun inggih punika perangan saking akhlaq ingkang luhur.

Sadherek-sadherek, mangga kita tingkataken kesadaran kita ajeng wigatosipun akhlaq lebet gesang sadinten-dinten. Kalih njagi akhlaq, kita mboten namung nyaketaken dhiri kalih Allah, nanging ugi nyukani kontribusi positif kangge masyarakat lan lingkungan kita.

Akhir tembung, mangga kita berkomitmen kangge senantiasa nginggahaken akhlaq kita dados bentuk ibadah kalih Allah. Mugi-mugi kita sami saged dados umat ingkang manfaat kangge dhiri piyambak, keluwargi, lan masyarakat. Matur nuwun, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Related posts