Cerita Anoman Duta dalam Bahasa Jawa (Rangkuman Singkat Anoman Dhuta)

Cerita Jawa

Cerita Anoman Duta dalam Bahasa Jawa Singkat | Rangkuman Singkat Cerita Anoman Duta | Anoman Dhuta | Cerita Bahasa Jawa |

Cerita Anoman Duta

Anoman Duta adalah seorang pahlawan dalam cerita rakyat Jawa yang memiliki keberanian dan kepintaran tak tertandingi. Ia diakui sebagai simbol kebijaksanaan dan keadilan di masyarakat Jawa. Dalam cerita ini, akan diceritakan petualangan Anoman Duta dalam menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang ingin meruntuhkan keadilan. Bagaimana kepiawaian Anoman Duta membuktikan dirinya sebagai pahlawan terhebat di Jawa? Simak cerita ini untuk mengetahui lebih jauh.

Cerita Anoman Duta dalam Bahasa Jawa

Berikut adalah Cerita Anoman Duta dalam bahasa jawa yang disajikan dalam bentuk poin per poin, hal ini untuk mempermudaj pembaca:


  • Prabu Rama lagi duka amarga Dewi Shinta, garwane, didustha dening Rahwana. Anoman banjur diutus budhal menyang Ngalengka kanggo mapag lan nggawa bali Dewi Shinta nanging katekan wanara liya kang jenenge Anggada. Anggada kepengin dadi utusane Rama kanggo mapag Dewi Shinta, sakloron padu padha pamer kakuwatan. Minangka solusine, Prabu Rama banjur menehi sayaembara kanggo Anoman lan Anggada. Nalika ditakoni sapira suwine wektu kang ditempuh kanggo menyang Ngalengka Anoman mangsuli butuh wektu sepuluh dina, nanging Anggada bisa nempuh mung pitung dina bae. Anoman ngudhunake dadi limang dina lan Anggada mangsuli telung dina. Pungkasane Anoman menang sayembara amarga dheweke sangguh teka ing Ngalengka kanthi wektu sedina. Anoman banjur budhal dikancani dening Semar, Petruk, lan Bagong.
  • Anoman kepengin cepet-cepet banjur punakawan dilebokake neng kancing gelung Anoman. Wiwitane Anoman budhal menyang kahyangan kanggo nemoni Bathara Surya lan matur supaya srengengene diendheg. Kanthi cara mangkono dinane bakal awan terus lan Anoman bisa teka ing Ngalengka sedina bae kaya janjine. Sawetara suwi mikir, Bathara Surya pungkasane gelem ngendheg lakune srengenge, iku bae amarga Semar kang nyuwun marang Bathara Surya. Sawise iku Anoman mudhun maneh nanging lagi bae midak lemah, dheweke kesedhot segara. Jebule kang nyedhot Anoman iku Ditya Wil Kataksini kang njaga segara Ngalengka banjur diuntal menyang jero wetenge. Anoman ngupaya metu saka jero wetenge Wil Kataksini kanthi mbedhah wetenge nganggo kuku Wajane. Wil Kataksini mati lan Anoman nerusake lakune.
  • Anoman kang diuntahake Wil Kataksani tiba ing gunung lan semaput. Punakawan banjur nggawa Anoman menyang gowa Windu kang ing kono ana wong wadon tapa jenenge Dewi Sayempraba. Dewi Sayempraba banjur nolungi si Anoman lan punakawan, diwenehi panganan lan ngombe. Anoman ora bae waras saka larane nanging uga kepranan marang dewi kasebut. Sawise krasa cukup suka pari suka karo Dewi Sayempraba, Anoman pamit budhal nerusake laku menyang Ngalengka. Metu saka gowa Anoman dadak ora bisa ndeleng, dheweke dadi wuta. Anoman lan punakawan sedhih karo kahanan kaya mangkono amarga dianggep Anoman bakal gagal menyang Ngalengka kanggo nggawa bali Dewi Shinta kaya kang wis diutus Rama. Anoman dikancani punakawan mbacutake lakune kanthi grayah-grayah nganti pungkasane Anoman ketemu karo Garuda Sempati. Garuda Sempati iku kadange Garuda Jatayu kang dipateni Prabu Dasamuka kanthi pedhang Menthawane nalika nolungi Dewi Shinta. Garuda Sempati banjur nolungi Anoman lan punakawan nggunakake idune lan ndedonga marang Dewa. Anoman lan punakawan kasil ndeleng maneh sawise ditambani Garuda Sempati. Sawise leren sawetara, Anoman atur panuwun marang Garuda Sempati lan pamit nerusake laku.
  • Ing tengahing laku Anoman nglewatidalan kang alus banget kaya babut utawa karpet nanging jebule iku ilate Ditya Ilatmeja utawa Wil Kataksa. Anoman diuntal maneh neng ero weteng nanging saiki karo Wil Kataksa. Kaya kang wis tau kedaden, Anoman mbedhah wetenge Wil Kataksa nganggo kuku Wajane. Sawise kasil metu saka jero wetenge Wil Kataksa, Anoman miber menyeng Ngalengka. Indrajid, putane Prabu Dasamuka kang mangerteni tekane Anoman nggoleki dheweke neng sakupenge praja. Anoman ora kasil ditemokake dening Indrajid amarga sesidheman ing wit nagasari kang ana sajrone Taman Asoka. Banjur Anoman nembang nganti keprungu swarane Dewi Trijatha (adhine Prabu Dasamuka). Dewi Trijatha kang mangerteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjur kesengsem. Anoman dielus-elus lan dipangku nganti Anoman mijil kamane lan ceblok ing pangkone Dewi Trijatha. Kama banjur diusapi dening Dewi Trijatha kanthi ron kamal lan dibuwang ing bengawan. Kama Anoman kang korut ing bengawan banjur diopeni Dewi Pratalawati (selir Prabu Dasamuka) ing Negara Guwa Pratala lan ing tembe dadi jabang bayi wujud wanara seta kang dijenengi Raden Triyangga.
  • Kanthi pitolungan saka Dewi Trijatha, Anoman kasil sowan marang Dewi Shinta banjur menehake ali-ali saka Prabu Ramawijaya. Yen ali-ali kasebut ora sesek lan bisa diagem dening Dewi Shinta kanthi longgar mratandhakake yen Dewi Shinta isih suci. Kabukten yen Dewi Shinta isih suci banjur menehake uga marang Anoman kanggo diaturake Prabu Rama susuk kondhe minangka pralambang yen Dewi Shinta ngenteno banget tekane Ramawijaya. Nalika Anoman cecaturan kalawan Dewi Shinta dumadak kapriksan para prajurit Ngalengka banjur dikepung Indrajid lan prajurite. Anoman digujer tanpa bisa nglawan. Dheweke digawa menyang pasewakan. Printahe Dasamuka kang mangreteni bab kasebut, Anoman dicencang tangn lan sikile kanggo diobong. Tanpa diweruhi liyane, Togong, jelmaan Sang Hyang Antaga menehi Anoman banyu sacegukan kanthi kesepakatan yen omahe Togog dijaga saka anane bahaya.
  • Prabu Dasamuka kang mimpin pembakarane Anoman nyumet geni ngobong kayu. Ora disangka-sangka dhuwure geni kasebut ora kasil mateni Anoman. Malah Anoman mabur kanthi nggawa geni neng awake. Geni kang digawa banjur diawut-awut neng pojok-pojoke praja nganti sanagara kobong kabeh. Akeh prajurit mati saka pangamuke Anoman. Sawise Ngalengka kobong Anoman banjur mulih saprelu sowan marang Prabu Ramawijaya ing Pancawati. Ing pinggirane segara kang misahake Ngalengka lan Pancawati, Anoman nemokake Raden Wibisana (adhine Prabu Dasamuka) kang semaput amarga dikepruk kangmase dhewe banjur diusadhani dening Anoman. Minangka rasa panuwune, Anoman diterake bali menyang Pancawati dening Raden Wibisana. Sabanjure teka ing Pancawati Raden Wibisana diangkat dulur enom dening Ramawijaya lan didadekake penasihat raja. Mengkone saka Raden Wibisana kasebut Prabu Ramawijaya bisa mangreteni titik lemahe para senopati Ngalengka. Anoman kang slamet bali maneh menyang Pancawati banjur crita ngenani lakune menyang Ngalengka lan nuduhake susuk kondhene Dewi Shinta kang mratandhakake gelem baline Dewi Shinta yen dipapag Prabu Ramawijaya.

Rangkuman Cerita Anoman Duta dalam Bahasa Jawa Singkat

Berikut adalah rankuman singkat kisah Anoman Duta dalam bahasa jawa yang disajikan dalam bentuk poin per poin, hal ini untuk mempermudaj pembaca:


  • Prabu Rama pungkasanipun ndawuhaken kalih anoman kagem nindhaaken perjalanan kenegeri Alengka. Bab menika dipuntindhaaken dening prabu Rama wartos ingkang simpang siur bab kawontenan dewi sinta. pertimbangan menika dipunpendhet amargi anoman nggadhahi kesaktian ingkang cekap inggil.
  • Tujuwan anoman dhateng alengka kagem madosi dewi shinta ingkang diculik dening Rahwana. Wonten awali anoman kesah dhateng bharata yudha nyuwun supados srengenge surya mboten dipunandhapaken rumiyin dumugi anoman wangsul saking alengka.
  • Nanging lebeting perjalanan anoman angsa kathah gangguan. Anoman wonten tarik dening penjaga seganten alengka ingkang naminipun Wi kataksini. Lajeng anoman dhawah dhateng wana lan dipunasta dhateng lebet gua lajeng wonten obati dening dewi Sayempraba.
  • Sasampunipun dugi wonten alengka, anoman dugi dhateng taman asoka kagem madosi dewi shinta, lajeng matur menawi piyambakipun inggih punika utusan prabu Rama, nanging dewi shinta namung badhe wonten pethuk dening prabu rama. Lajeng anoman wangsul kagem maringi ngertos prabu rama.

Penutup

Anoman Duta terus dikenang sebagai simbol keberanian dan keadilan di masyarakat Jawa. Petualangannya dalam menjaga keadilan dan memerangi kejahatan membuatnya menjadi teladan bagi generasi-generasi setelahnya. Ia bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga seorang yang memiliki hati yang baik dan tak pernah berhenti berjuang untuk kebenaran. Hingga kini, cerita Anoman Duta masih diwariskan dan diteruskan sebagai bagian dari budaya Jawa. Dan kisahnya akan terus hidup selamanya.

Related posts